Az FKSE állásfoglalása

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület álláspontja a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló, 1993. évi, XXIII. törvény módosításával kapcsolatban.

szabad_muveszek_mma_nka_transzparens_2015_nov_5

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület feladata tagjainak
érdekképviselete a mindenkori magyarországi és nemzetközi kulturális
intézményrendszer viszonylatában: a fiatal művészek munkafeltételeinek
javítása, bemutatkozásának és szakmai fejlődésének elősegítése.

Ebben a feladatkörében a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület – ahogy
azt már 2012. 12. 18-án is artikulálta a nyilvánosság felé – szakmailag
indokolatlannak, átgondolatlannak, és a kulturális közéletre károsnak
tartja a Magyar Művészeti Akadémia aránytalan térnyerését a kultúra
támogatási rendszerében.

Álláspontunk szerint a hazai viszonyok sajátosságai alapján kiemelten
fontos a kultúra, ezen belül a képzőművészet állami támogatása, az NKA-t
érintő törvénymódosítás azonban olyan helyzetet eredményez, amelyben a
közpénzek újraelosztásának mikéntjét elfogadhatatlannak és aránytalannak
tartjuk.

A 2016. január 1-jén hatályba lépett, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi, XXIII. törvény módosítása szerint a kollégiumi tagok egyharmadát
a Magyar Művészeti Akadémia delegálja, amíg a többi szakmai szervezetnek
együttvéve van meg ugyanezen jogosultsága.

Mindemellett az MMA elnöke további beleszólási jogokat élvez az Alap
működésébe:

*Az NKA művészeti főtematikájú kollégiumainak támogatási arányait illető
döntésben az MMA elnökének egyetértési joga van. (9. § 3. bekezdés).Az a
döntési folyamat, amely a művészeti kollégiumok és az egyedi és meghívásos
pályázatok közötti kultúrára fordítható pénzek elosztási arányait határozza
meg, szintén az MMA elnökének egyetértésével történik. (9. § 3. bekezdés).A
törvénymódosítás értelmében az NKA Bizottság az MMA elnök (és a miniszter)
által jóváhagyott éves munkaterv alapján dolgozik. (2.§ 2.bekezdés)Továbbá
az MMA elnökének egyetértésével nevezik ki a kuratóriumok vezetőit (2.§
3.bekezdés), akik a páros számú kuratóriumban szavazategyenlőség esetén
döntéshozó helyzetbe kerülnek.*

Fent leírtak tekintetbe vételével az FKSE vezetősége úgy döntött, hogy a
hatályba lépett törvénymódosítás fennálltáig nem pályázik a Nemzeti
Kulturális Alaphoz.

Ez az elhatározás összefüggésben áll azzal a koncepciónkkal is, melynek
értelmében hosszú távon igyekszünk szervezetünket új alapokra helyezni, az
Egyesület fennállása óta megörökölt hagyományokat újragondolni és
korszerűsíteni az FKSE intézményét.

2016.01.18-án a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület kézhez kapta a MAOE
(Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) meghívóját a kuratóriumi tagok
delegálását megvitató találkozóra. A levélben az áll, hogy az FKSE
képviselője delegáltat jelölhet a Képzőművészeti Kollégium kuratóriumának
szakmai szervezeteket képviselő egyharmadára, valamint javaslatot tehet a
miniszter által felkért kuratóriumi tagokra is.

A válaszlevélben a megjelenési szándékon kívül az FKSE-nek nyilatkoznia
kellett arról, hogy miniszteri felkérés esetén elvállalja-e a
Képzőművészeti Kollégium kuratóriumi tagságát.

Egyesületünk úgy döntött, hogy nem vállalja a kuratóriumi tagságot, ezáltal
nem is jelöli magát a kollégiumba. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a
rendszerbe kódolt erőfölény ellenére is konkrét javaslatokon keresztül,
szakmai szempontokat érvényesítsünk a delegálási folyamatban.
Tehát annak ellenére, hogy Egyesületként nem kívánunk részt venni az NKA új
kollégiumi rendszerében, a hazai kortárs művészeti színtér egészére való
tekintettel, független kuratóriumi tagokat javaslunk, hogy megkíséreljük
biztosítani az általunk relevánsnak tartott nézőpontok képviseletét a
bizottságban.
Döntésünk hátterében egyfelől a rendszer működése iránti aggályunk és a
szakmai érdekérvényesítésre való kötelezettségvállalásunk, valamint a többi
intézménnyel, szervezettel való szolidaritásunk áll. Ugyanis számos, a
kultúra területén felelős és szakmailag kimagasló munkát végző intézmény és
szervezet továbbra is kizárólag az NKA pályázati rendszerén keresztül lesz
képes programjait megvalósítani, azaz szakmai működését fenntartani.

Az FKSE vezetősége:
Básthy Ágnes, Don Tamás, Erlich Gábor, Gadó Flóra, Heszky András,
Kozma 
Eszter, Kútvölgyi-Szabó Áron, Mucsi Emese,
Pálinkás Bence György, Simon

Zsuzsanna, Tulisz Hajnalka

Budapest, 2016. január 24.

This entry was posted in HU, tiltakozások and tagged , , . Bookmark the permalink.