T-9634 / Módosító javaslat: A Műcsarnok törlésére a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek listájából

A Parlament március 4-én szavaz a módosító javaslatról, egy héttel később (mácius 11-én) lesz a zárószavazás.

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar
Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekr ől szóló T/9634. számú
törvényjavaslathoz a következő módosító javaslatot terjesztem elő:

1 . A törvényjavaslat 4 . §-ának az alábbi módosítását javaslom :„4 . § Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvénya)I.mellékleténekB) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képez ő országos törzshálózati vasúti pályák : „207 Budapest-Józsefváros – Budapest-Ferencváros” és „20 8 Budapest-Józsefváros – Kőbánya felső” szövegrésze ,

12) 2. mellékletének III . Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek című táblázat 30 . sora, az 56. sorának „Dózsa György út 37 .” és „Műcsarnok” szövegrésze, valamint 141 . sora.”

Indokolás
1 . Az országos törzshálózati vasúti pályák besorolásának megalapozottságára irányul ó
felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a nem a transz-európai vasúti árufuvarozási
hálózat részét képező országos törzshálózatí vasúti pályák körébe és a Budapesti körvasú t
vonalai közé tartozó Budapest-Józsefváros – Budapest-Ferencváros és Budapest-Józsefváros -Kőbánya felső vasúti pályák országos törzshálózati vasúti pályák közötti szerepeltetés e közlekedési szakmai szempontok alapján nem indokolt . A módosító javaslat erre figyelemmel kezdeményezi a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény mellékletének technikai jellegű módosítását .

2. Erdőtelek Fő utca 19. szám alatt található Buttler-kastély komoly felújításra szorul . A
települési önkormányzat csak a legszükségesebb állagmegóvó munkálatok finanszírozására
képes. Az ingatlan állagának megóvásához és a megfelel ő hasznosításhoz szükség lenne a
teljes körű felújításra, melyet az Önkormányzat önállóan, saját forrásai terhére nem képe s
megvalósítani . A felújítás költségeit vállaló befektet ői kör értelemszerűen garanciát kíván a befektetései megtérülésére, ezt az ingatlan tulajdoni részesedésének megszerzésében látják . A felújított kastély egyrészt turisztikai vonzerőt jelentene, másrészt az üzemeltetés munkahelyet teremtene, egyben felvevő piaca lehet a környék mezőgazdasági termékeinek . A kastély részleges értékesítésére a törvény korlátozó rendelkezéseire figyelemmel — az ingatlan, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek közötti szerepel — jelenleg nincs lehetőség. A települési önkormányzat
kezdeményezését megvizsgálva megállapítást nyert, hogy örökségvédelmi szakmai
szempontból nincs akadálya a törvény módosításának . A kastély jelenleg önkormányzati
tulajdon, fennmaradásának, helyreállításának esélyét és annak szakszer űségét nem
befolyásolja jelentősen a tulajdoni viszonyok részleges megváltozása .
Ennek megfelelően a módosító javaslat a törvény vonatkozó sorának hatályon kívül
helyezését kezdeményezi, annak érdekében, hogy miel őbb elindítható legyen a kastély
felújítását és megőrzését szolgáló beruházás .
Budapest, 2013 . február 18.
.. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Cser-Palkovics András
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség

>> http://www.parlament.hu/irom39/09634/09634-0001.pdf

This entry was posted in hírek, történet and tagged , . Bookmark the permalink.