T/9634. számú törvényjavaslat a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről

(Törvényerőre emelkedés várható időpontja 2012. február.)

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
T/9634. számú
törvényjavaslat
a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
Előadó:
Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere
Budapest, 2012. december
2013. évi… törvény
a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
1. §
(1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
a) a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megteremtése érdekében az állam tulajdonában álló, Budapest V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 24429/1) térítésmentesen kerüljön a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába,
b) a kulturális értékek védelme és gyarapítása, a művészeti és a történeti hagyományok megőrzése érdekében az állam tulajdonában álló Budapest XIV. kerület, Dózsa György út 37. szám alatti ingatlan (Műcsarnok) térítésmentesen kerüljön a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan esetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) az ingyenes tulajdonba adást megelőzően – a tulajdonostársak, a vagyonkezelők és az érintett hatóságok közreműködése mellett – gondoskodik a telekalakítási és egyéb hatósági eljárások kezdeményezéséről, valamint az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozások ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések elkészítéséről.
(3) A szerződéseket az állam nevében a miniszterelnök írja alá.
2. §
Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a MNV Zrt. kérelmezi.
3. §
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
4. §
Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet III. fejezet 1. alcím 30. pontja, valamint 56. pontjában a „Dózsa György út 37.” és a „Műcsarnok” szövegrész.
5. §
A 2. § és a 4. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
INDOKOLÁS
Általános indokolás
2011. augusztus 10. napján hatályba lépett a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény, amelynek szellemében és az Alaptörvény alapján – 2011. november 5-én – a Magyar Tudományos Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú köztestület alakult. Egy évvel a köztestület megalakulását, majd az alapvető szervezeti és működési keretek kialakítását követően a köztestület kész feladatkörében érdemben bekapcsolódni, részt és felelősséget vállalni állami feladatok ellátásában. E törvény célja, hogy az Alaptörvény szerint biztosítsa a köztestület hatékony működése érdekében szükséges további feltételeket.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján állami vagyon ingyenes átruházásáról csak törvény rendelkezhet. A törvényjavaslat e §-a meghatározza, hogy mely ingatlanok kerülnek átadásra a Magyar Művészeti Akadémiának. Meghatározásra kerül az átadáshoz szükséges előkészítő feladatok lebonyolításáért felelős szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.). Az átruházásról szóló szerződést a miniszterelnök írja alá.
A Műcsarnok ingyenes tulajdonba adásához szükséges telekalakítási eljárás lefolytatásához az MNV Zrt. együttműködik a tulajdonostársakkal (Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Kft.), továbbá az érintett vagyonkezelőkkel és hatóságokkal.
A 2. §-hoz
Ingyenes átruházás esetére a tulajdonjogot megszerző fél részére rendelkezési jogának korlátozására a törvény erejénél fogva az ingyenesen átadott ingatlanokon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. E tilalmak az ingatlanok fennállásáig terhelik azokat. Az elidegenítési és terhelési tilalom vagyonátruházó javára az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését az állam tulajdonosi jogainak gyakorlását végző MNV Zrt. kezdeményezi.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
A 4. §-hoz
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény mellékletében – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek között – szerepel a Pesti Vigadó és a Műcsarnok. A két épület tulajdonjogának átruházásával azok kikerülnek az állami tulajdon köréből, ennek törvényi szintű rendezése történik meg.
Az 5. §-hoz
Sarkalatossági záradék.

This entry was posted in HU, történet and tagged , , , . Bookmark the permalink.